Politica de confidențialitate

Compania «MEAT HOUSE» unul dintre cei mai mare producatori autohtoni de carne si mezeluri.
Adresa juridică: MD-2002, Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Bîcului, 5/3.
Cod fiscal: 1002600013883
Cod TVA:  0205055
Politica de confidențialitate
1. La înregistrarea comenzii pe site-ul www.meathouse.md, Clientul oferă următoarea informație: numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon.
2. Oferind informația personala site-ului, Clientul acceptă prelucrarea acesteia de către Vânzător, inclusiv pentru promovarea produselor și serviciilor site-ului.
3. Clientul trebuie să fie conștient de faptul că toată informația oferită pentru implementarea acestui serviciu nu va fi divulgată persoanelor sau site-urilor neautorizate. Excepție poate fi oferirea informației personale la cererea organelor competente ale Republicii Moldova sau la solicitarea instanței de judecată. Vânzătorul este responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor personale a Clientului. Clientul este obligat să furnizeze informații fiabile. În cazul în care clientul ofera informații incorecte, vânzătorul nu este responsabil pentru informația dată și consecințele posibile.
Respectarea dreptului cu privire la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea R.M., Nr. 133 din 08.07.2011 este una din sarcinile esențiale ale companiei «MEAT HOUSE PRODUCTION» SRL. Pentru asigurarea respectării prevederilor reglementate de legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, suntem pregătiți să utilizăm toate resursele necesare.
Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și folosim informațiile de identificare personala pe care le furnizați pe site-ul nostru.
Destinatarii datelor cu caracter personal
Destinatarii care procesează informația cu caracter personal, au obligația de a respecta prevederile legale. Accesul sau transmiterea informației cu caracter personal poate fi furnizata către: Angajații companiei noastre cu scopul înregistrării și efectuării comenzii; Departamentului de logistică pentru livrarea comenzii; Partenerii companiei; Furnizorii de servicii de plați/bancare; Furnizoriide servicii de cercetări de piață; Furnizorii de servicii de marketing/telemarketing; Furnizorii de servicii IT; Alte instituții publice sau instanțe de judecată la solicitarea în prezența unei cauze penale.
Baza legală
Pentru mai multe detalii puteți consulta baza legală: Legea RM, Nr. 133 din 08.07.2011, privind protectia datelor cu caracter personal;
Protecţia datelor cu caracter personal
Categoriile de date cu caracter personal ale angajamentelor prelucrate în cadrul sistemului www.meathouse.md prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:
• Numele, prenumele;
• Sexul;
• Data şi locul naşterii;
• IDNP;
• Datele de trafic;
• Datele bancare;
• Semnătura;
• Telefon;
• Adresa de domiciliu;
• Email;
• IP-ul utilizatorului;
• Versiunea programului de operare;
• Data și ora accesării site-ului;
• ID-ul de utilizator;
• Produsele ce au fost procurate sau intenționat a fi procurate de către utilizator. «MEAT HOUSE PRODUCTION» SRL colectează datele cu caracter personal doar de la subiectul datelor cu caracter personal odată cu completarea formularelor electronice sau întocmirii contracetelor de prestare a serviciilor în format electronic sau suport de hîrtie, și poate verifica autenticitatea acestora prin solicitarea prezentării unui act de identitate oficial.
«MEAT HOUSE PRODUCTION» SRL poate prelucra și alte categorii de date cu caracter personal cu condiția existenței consimțământului subiectului de date, sau realizării interesului legim în contextul dreptului civil într-un caz specific.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
• «MEAT HOUSE PRODUCTION» SRL prelucrează datele cu caracter personal ale clienților care intenționează să procure anumite servicii și ale angajaților care oferă aceste servicii în numele operatorului, doar în scopul realizării comerțului electronic.
• «MEAT HOUSE PRODUCTION» SRL poate prelucra datele cu caracter personal ce vă vizează în scopul prestării serviciilor de marketing direct (oferte personalizate, promoții etc.) doar cu acordul subiectului de date.
Cazurile în care datele cu caracter personal pot fi divulgate terţilor
• «MEAT HOUSE PRODUCTION» SRL poate dezvălui datele cu caracter personal ce vizează subiecții datelor cu caracter personal/clienții săi doar în adresa organelor împuternicite expres prin lege, cu condiția că solicitarea este motivată și pertinentă cauzului examinat. Totodată, desprinderea scopului și temeiului legal al acestei prelucrări ține de competența meathouse.md, care urmează să evalueze informația solicitată este pertinentă și neexcesivă scopului pentru care se colectează, iar în caz contrar să refuze furnizarea acestor informații.
• «MEAT HOUSE PRODUCTION» SRL protejează toate categoriile de date cu caracter personal colectate, care iau fost cunoscute de la subiecții datelor cu caracter personal, și va informa neîntârziat subiecții datelor cu caracter personal despre orice tip de solicitare din partea oricăror terți neautorizați.
• «MEAT HOUSE PRODUCTION» SRL nu vinde, nu oferă și nu comercializează datele cu caracter personal ce vizează clienții/eventualii clienți.
Drepturile subiecţilor de date cu caracter personal
«MEAT HOUSE PRODUCTION» SRL informează asupra faptului că toți clienții/eventualii clienți/vizitatori ai site-ului a căror date cu caracter personal au fost prelcurate de către acest operator al datelor cu caracter personal, au următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului de date cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție (art. 12-18 ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal).
În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la subiectul acestor date, în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, persoanei necesită a-i fi furnizate următoarele informaţii, exceptînd cazul în care el deţine deja informaţiile respective:
• privind identitatea operatorului său, după caz, a persoanei împuternicite de către operator (denumirea, adresa juridică, IDNO-ul, numărul de înregistrare în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal);
• privind scopul concret al prelucrării datelor cu caracter personal colectate;
• privind destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
• existenţa drepturilor la informare și de acces la datele colectate; de intervenţie asupra datelor (în special de a rectifica, actualiza, bloca sau şterge datele cu caracter personal a căror prelucrare contravine legii datorită caracterului incomplet sau inexact al acestora) şi de opoziţie, precum și condiţiile în care aceste drepturi pot fi exercitate; dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sunt obligatorii sau voluntare, inclusiv consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde la întrebările prin care se colectează informaţia.
Subiecţilor de date cu caracter personal le este asigurat dreptul de acces și posibilitatea de a lua cunoştinţă cu actele întocmite în scopul verificării corectitudinii întocmirii lor, contestării împotriva neincluderii sau includerii incorecte a unor date, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine. În acest sens, persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal, vor asigura accesul persoanei doar la datele cu caracter personal care-o vizează nemijlocit, fiind exclusă posibilitatea consultării datelor cu caracter personal ce vizează alţi subiecţi, conţinute în fișele personale (alte materiale), cu excepţia cazurilor în care solicitanţii își realizează un interes legitim care nu prejudiciază interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal.
Dreptul de informare este asigurat de către operatorul datelor cu caracter personal (sau entitățile ce asigură mentenața sistemului și sau prestează servicii externalizate ale operatorului) tuturor persoanelor supuse prelucrării. În cazul realizării de către subiectul de date cu caracter personal a dreptului de intervenţie, datele inexacte vor fi actualizate prin rectificare sau ştergere, ca bază servind doar surse legale (acte de identitate, de stare civilă, resurse informaţionale principale de stat etc.), modificarea urmând a fi efectuată în toate sistemele informaţionale și de evidenţă gestionate.
Mecanismele şi modul de monitorizare a activităţilor on-line ale consumatorului (cookie-uri) în scopuri de marketing, procedura de obţinere a consimţământului pentru astfel de practice
• Puteți achiziționa bunuri urmare a alegerii metodei de plată cu ajutorul "Coșului de cumpărături". 
• Comanda este trimisă cu ajutorul Coșului de cumpărături atunci când:
a) acceptați termenii și condițiile regulamentelor încărcate în rubrica specializată pe site;
b) finalizarea comenzii prin acceptarea "Formularul de comandă", pe site-ul de cumpărături online.
• Aveți posibilitatea să completați "Formularul de Comandă" direct pe site www.meathouse.md, prin autentificare în contul dumneavoastră.
• În scopul de a face un cont, care permite trimiterea comenzilor trebuie să vă înregistrați cu o adresă de email validă și să setați parola. Se consideră că ați acceptat în mod automat Termenii și condițiile prin crearea acestui cont.
• Prin completarea "Formularul de comandă", declarați faptul că:
a) datele cu caracter personal completate sunt complete și exacte;
b) ați citit și acceptat termenii de utilizare.
• După completarea "Formularului de comandă" pe adresa de vînzătorului, se va primi comanda lansată și toate informațiile necesare livrării comenzii.
• Prin plasarea unei comenzi: sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în "Formularul de comandă". Datele cu caracter personal ale utilizatorilor completate în formularul de comandă sunt folosite de către Vânzător pentru unicul scop de a trimite comenzile cu produse.
• Prin plasarea unei comenzi: sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în "Formularul de comandă" pentru scopuri de marketing. După completarea "Formularului de comandă" - acceptați faptul că produsele selectate sunt în conformitate cu descrierea lor și sunteți de acord cu prețul pe care trebuie să îl plătiți la primirea comenzii.
• În cazul în care după lansarea comenzii Vânzătorul observă faptul că anumite produse comandate nu sunt în stoc va informa prin e-mail sau telefon Utilizatorul cu privire la starea comenzii.
Dreptul de a refuza colectarea datelor cu caracter personal de către furnizorul de servicii
Conform art. 5 alin (5) al Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal:
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţământul subiectului datelor cu caracter personal.
(2) Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. Retragerea consimţământului nu poate avea efect retroactiv.
(3) În cazul incapacităţii de exerciţu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal.
(4) În cazul decesului subiectului datelor cu caracter personal, consimţământul privind prelucrarea datelor sale se acordă, în formă scrisă, de către succesorii acestuia, dacă un astfel de consimţământ nu a fost dat de subiectul datelor cu caracter personal în timpul vieţii.
(5) Consimţământul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru:
a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;
b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;
c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;
d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal;
e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;
f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămână anonime pe toată durata prelucrării.
Modalitatea de retragere a consimţământului
În cazul în care furnizorul de servicii va presta servicii adiționale, care nu fac obiectul prelucrării datelor necesare pentru încheierea contractului prestat, se va solicita consimțămîntul consumatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri cum ar fi marketing direct.
Măsuri de Securitate
Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității datelor și pentru asigurarea utilizării corecte a informațiiei de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețeaua wireless nu poate fi protejată în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Clientul, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.